Bezpieczeństwo w biznesie

Bezpieczeństwo w biznesie to poczucie pewności istnienia i gwarancja jego zachowania. Osiąga się to przez wykluczenie lub maksymalne zminimalizowanie ryzyka utraty kluczowych zasobów. Należy do nich zaliczyć: utratę zysków, utratę wizerunku oraz wszelkich innych dóbr materialnych i niematerialnych. Sprawność zapewnienia bezpieczeństwa w biznesie to przede wszystkim zdolność do przewidywania ryzyka, oceny stopnia prawdopodobieństwa jego wystąpienia, właściwego pomiaru ryzyka i określenia akceptowalnego limitu jego obecności oraz nadzorowania ryzyka w sytuacji kryzysowej przedsiębiorstwa. Do najczęstszych problemów dotyczących ryzyka w biznesie należy zaliczyć nadużycia i przestępstwa o charakterze gospodarczym. Nadużycia gospodarcze to przede wszystkim przywłaszczenie majątku firmy, nieuzasadnione zakupy, manipulowanie przetargami oraz uchylanie się od realizacji umów. Wśród przestępstw najczęściej notowane są:

  • łapownictwo i korupcja,
  • działania przestępczości zorganizowanej,
  • sprzeniewierzenia majątku firmy,
  • fałszowanie dokumentacji finansowej,
  • kradzieże dokonywane przez pracowników.

Zaznaczyć w tym miejscu należy, że oficjalne statystyki organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości nie oddają pełnej skali problemu. Wynika to z faktu, że dużej części wspomnianych nieprawidłowości nie można wykryć lub też udowodnić na gruncie prawa karnego czy karno – skarbowego. Niska operatywność wymiaru sprawiedliwości w skali makroekonomicznej wpływa natomiast destrukcyjnie na podstawową cechę wolnego rynku, którą jest konkurencja. Uczciwi przedsiębiorcy widząc zachowania nieuczciwych konkurentów zamiast kierować wysiłek na zdrowe konkurowanie, by utrzymać choćby minimalną rentowność, próbują osiągnąć korzyści w inny sposób. Takie zachowanie stabilizuje kolejne patologie w biznesie i zagraża jego bezpieczeństwu.

Wobec powyższego dobrą praktyką jest korzystanie z pozainstytucjonalnej ochrony dla biznesu.
Pozainstytucjonalna ochrona obejmuje najczęściej:

  • bezpieczeństwo ekonomiczne (bezpieczeństwo zasobów i bezpieczeństwo kapitału),
  • egzekwowanie ochrony instytucjonalnej,
  • bezpieczeństwo telematyczne,
  • profilowane szkolenia kadry zarządzającej lub personelu.

CIEKAWE LINKI: