Jak Alternatywna Spółka Inwestycyjna (ASI) ma weryfikować klientów profesjonalnych?

W systemie pozyskiwania środków inwestycyjnych na terytorium RP istnieje luka prawna lub brak interpretacji Urzędu Kontroli Nadzoru Finansowego (UKNF) w zakresie utworzenia i funkcjonowania spółki inwestycyjnej w formule uproszczonej tak zwane ASI (Alternatywna Spółka Inwestycyjna) i uzyskania stosownej licencji UKNF Generalnym rozróżnieniem tego typu spółek jest wielkość aktywów, którymi zarządzają, która jest istotnie mniejsza od …

Kwerenda wniosków pokontrolnych Najwyższej Izby Kontroli, dotycząca kontroli nr P/15/111: „Prawidłowość działań Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i organów podatkowych w zakresie ściągalności i egzekucji składek na ubezpieczenie społeczne i należności podatkowych wynikających z zatrudnienia pracowników w ramach umów outsourcingowych”, w okresie od 01.01.2012 do 30.09.2015.

Ekstradycja podejrzanych ze Szwajcarii 13 maja 2020r https://www.gov.pl/web/pr-wroclaw/ekstradycja-podejrzanych-ze-szwajcarii https://www.facebook.com/pg/PoszkodowaniPrzedsiebiorcyPrzezOrganyRP/about/?ref=page_internal https://www.youtube.com/channel/UCrKo4rEd2czzPPcMdicOjhA?fbclid=IwAR21uIktjr7X9AfeRYWulNOAKcQsgT78zZHqkImrq4PFjiQ9_hHTGlNEfsY Niniejsze opracowanie zostało przygotowane po dokonaniu kwerendy całego materiału udostępnionego przez Najwyższą Izbę Kontroli po dniu 9 września 2016 roku, dotyczącego kontroli nr P/15/111 „Prawidłowość działań Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i organów podatkowych w zakresie ściągalności i egzekucji składek na ubezpieczenia społeczne i należności podatkowych wynikających …

Praktyka w klasycznej i pragmatycznej koncepcji prawdy

Przedstawiony temat, wymaga, prócz ustalenia samego terminu „praktyka”, również przestawienia kolejności eksplikacji samych teorii z uwagi na fakt, iż okres ich powstawania, czyni z pragmatyki prawdy opozycję zbudowaną dzięki filozoficznej egzystencji prawdy w ujęciu klasycznym. Wobec powyższego teoria pragmatyczna w naturalny sposób sprzyja zadaniu postawionemu w temacie niniejszej pracy. Czym więc jest „praktyka”? W literaturze …

Zasady ochrony informacji w przedsiębiorstwie

Zasady ochrony informacji w spółce Ochrona informacji najczęściej jest kojarzona z ochroną tajemnic strategicznych i wiązana z informacjami niejawnymi. Zagadnienie to jest regulowane w Ustawie z 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych ogłoszonej w Dz.U. 2010 nr 182 poz. 1228 z dnia z dnia 5 sierpnia 2010 r. a jej zamknięty katalog podmiotów …

Przejęcie spółki akcyjnej przez wezwanie do sprzedaży akcji

Zjawisko to nazywane kolokwialnie „wrogim przejęciem” najkrócej można zdefiniować jako działanie podmiotu w postaci: przedsiębiorstwa, osoby fizycznej lub umawiających się kilku stron, który posiada wystarczające zaplecze finansowe, by zawładnąć spółką bez potrzeby podejmowania rozmów handlowych z jej władzami lub największymi akcjonariuszami. Podmiot ten wzywa do sprzedaży akcji, wykłada pieniądze, łączy spółkę z inną firmą, zmienia …

Granice działań konkurencyjnych

Na gruncie prawa polskiego podstawowym dokumentem kodyfikującym nieuczciwą konkurencję jest Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. 1993, nr 47, poz. 211 z późn zm.). Za czyn nieuczciwej konkurencji uznawane jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta. Czynami nieuczciwej konkurencji …

Business intelligence

Business intelligence – (BI) to termin najczęściej tłumaczony na język polski jako Analityka biznesowa. Jego ewolucja sięga lat 70 XX wieku, kiedy to swoje początki datuje Decision Support Systems – DSS (System Wspomagania Decyzji – SWD), którego rolą było dostarczanie informacji i wiedzy w formie raportów lub zestawień wykorzystywanych przez kierownictwo średniego i wysokiego szczebla …