Patriotyzm ekonomiczny

Patriotyzm ekonomiczny wg mojej autorskiej definicji to umiejętność przyciągania kapitału zagranicznego do Polski z jednoczesnym wypracowaniem mechanizmów sprzyjających reinwestowaniu zysku przedsiębiorstw w gospodarkę narodową, w tym szukanie międzynarodowych okazji lub ich tworzenie przy wykorzystaniu własnej pozycji geopolitycznej.

Nowy Świat 2020

JAK POWINNY WYGLĄDAĆ RELACJE PAŃSTWO – PRZEDSIĘBIORCA?

 • Prosty system podatkowy bez interpretacji przepisów prawna podatkowego.
 • W Polsce powinna być możliwość prowadzania firmy tylko w celu jej opodatkowania podatkiem liniowym 12%, jeżeli firma nie prowadzi działalności gospodarczej na terenie Polski.
 • Brak podatku od dywidendy dla udziałowców spółki kapitałowej.
 • Zwolnienie lekarskie jest finansowane przez ZUS od pierwszego dnia nieobecności w pracy.
 • Związki zawodowe w prywatnym przedsiębiorstwie na prawach stowarzyszenia.
 • Spółki Skarbu Państwa z obowiązkowym parytetem 95% zamówień publicznych kierowanych do podmiotów ze 100% kapitałem polskim.
 • Transakcje na akcjach lub udziałach polskich firm przez zagraniczne fundusze inwestycyjne powinny być ograniczone parytetem do 30% rocznie po 2 latach od zakupu udziałów lub akcji.(budowanie polskiego kapitału inwestycyjnego i ograniczenie wypływu kapitału spekulacyjnego zagranicznych inwestorów)
 • W firmach otrzymujących dotacje na innowacje lub na rozwój po realizacji projektu musi być minimum 51 procent głosów obywateli polskich. (eliminacja wykorzystywania polskiego „know how” z kapitału narodowego).
 • Zapewnienie ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa „know how” przed urzędnikami.
 • Urzędnicy w administracji państwowej w urzędach centralnych i samorządzie powinni być zatrudniani w liczbie proporcjonalnej do liczby aktywnych przedsiębiorców.
 • Informatyzacja wymiany danych między przedsiębiorcami a urzędami.
 • Pomoc organów administracji państwowej dla przedsiębiorców w obszarach:
  • Doradztwo w zakresie edukacji zarządczej, optymalizacji podatkowej, restrukturyzacji, nowoczesnych technologii, pozyskiwania partnerów z rynków zagranicznych;
  • Przygotowywanie i prowadzenie dokumentacji przedsiębiorstw w procesie ubiegania się o pomoc państwa;
  • Promocja przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych i wyszukiwanie partnerów biznesowych;
  • Dostęp do informacji o nierzetelnych przedsiębiorcach ZUS, US, rozliczenia dotacji, subwencji, realizacji zamówień publicznych (na wzór KRD, BIG, BIK).
 • Zanim ktoś zostanie urzędnikiem w sektorze przedsiębiorstw powinien minimum przez rok prowadzić własną firmę.

JAK POWINNY WYGLĄDAĆ KONTROLE PRZEDSIĘBIORSTW?

 • Bezpośrednia odpowiedzialność formalna i materialna urzędników organów administracji państwowej za naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa, bezzasadnego wstrzymywania transakcji handlowej lub zablokowania konta bankowego, nie zakończenia postępowania karno – skarbowego w ciągu 90 dni od jego wszczęcia bez uzyskania zgody sądu gospodarczego na jego przedłużenie maksymalnie do 180 dni.
 • Kontrole przedsiębiorstw należy ograniczyć do przeprowadzenia w terminie 30 dni od jej zarządzenia i jednej kontroli profilaktycznej w ciągu 3 lat dla jednego organu.
 • Ograniczenie zakresu kontroli tylko do danych nie stanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa.
 • Ograniczenie wstrzymywania transakcji handlowej lub zablokowania konta bankowego maksymalnie do 30 dni bez postanowienia sądu gospodarczego (zmiana w ustawie Prawo bankowe).
 • Dostęp organów administracji państwowej do tajemnicy przedsiębiorstwa na zasadach ochrony informacji niejawnych o klauzuli poufne.
 • Przedsiębiorca na fakt kontroli i sposób jej przeprowadzania a także na wstrzymywanie transakcji handlowej lub zablokowanie konta bankowego powinien mieć możliwość złożenia zażalenia do prokuratora (na wzór zażaleń na fakt i sposób przeprowadzania przeszukania osoby).
 • Nadzór sądu powinien być w każdym sporze między przedsiębiorcą a każdym organem administracji państwowej (sprzeciw przedsiębiorcy wniesiony do sądu gospodarczego na decyzję organu musi uchylać decyzję z urzędu i to urząd może ewentualnie zainicjować proces sądowy (na wzór procedury sprzeciwu od nakazu zapłaty lub odmowy grzywny w drodze mandatu karnego).
 • W przypadku gdy organ kontroli poweźmie uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa, składa doniesienie do prokuratury i tylko pod jej nadzorem prowadzi czynności kontrolne zgodnie z kpk.

CO NALEŻY ZMIENIĆ W KONSTYTUCJI RP?

 • PKW powinna być wybierana w wyborach bezpośrednich w liczbie 25 osób na okres jednej kadencji trwającej 7 lat w formule wyboru senatorów.
 • Zmniejszanie liczby posłów do 230 wybieranych w formule wyboru senatorów.
 • 10% osób uprawnionych do głosowania powinno mieć możliwość, by za własne pieniądze w ramach zorganizowanego przez nich referendum odwołać każdy rząd czy każdy skład „zarządu” organu centralnego, każdego komendanta czy ministra. Tak jak w spółce udziałowcy czy akcjonariusze mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie i rozpisać porządek obrad.
 • Ingerencja w ciało człowieka nie może być prowadzona bez jego zgody.
 • Przestępca prawomocnie skazany za przestępstwo gospodarcze, który znalazł luki systemu gospodarczego, w ramach odbywania kary, powinien mieć możliwości wyboru pracy na rzecz uszczelniania tego systemu w wymiarze 50% orzeczonej kary pozbawienia wolności.
 • Zasiłek, lokal socjalny to kredyt od Państwa udzielony na działania związane ze zorganizowaniem własnego miejsca pracy.
 • Zobowiązanie kredytowe zabezpieczone przez kredytodawcę nieruchomością lub ruchomością dłużnika zostaje zaspokojone w całości z chwilą wydania przez dłużnika oświadczenia, że nie jest wstanie uregulować zobowiązania w innych sposób niż przez przeniesienie w całości na kredytodawcę praw majątkowych do nieruchomości lub ruchomości.
https://drive.google.com/drive/folders/1wE-HpG3mgD0XXgqYEpyijCanRdIav11Y?usp=sharing