POLITYKA PRYWATNOŚCI ANTRABIZ SP. Z O. O. I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES W SERWISIE INTERNETOWYM www.antrabiz.pl (POLITYKA)

1. Niniejszy dokument zawierający Politykę prywatności Antrabiz Sp. z o.o. i wykorzystywania plików cookies w serwisie internetowym www.antrabiz.pl (dalej: „Serwis”) został stworzony i przyjęty przez Antrabiz Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Wałbrzyska 11/85, 02-739 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000658718, REGON: 366353752, NIP: 5213763954  (dalej: „Usługodawca”), w celu:

  • podkreślenia szczególnego znaczenia, jakie przypisujemy problematyce ochrony danych osobowych Użytkowników odwiedzających Serwis i zapewnienia im bezpieczeństwa zgodnie ze standardem wymaganym w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz. Urz. UE L  z 2016 r.  Nr 119 str. 1 (dalej: „RODO”);
  • podkreślenia szczególnego znaczenia, jakie przypisujemy problematyce ochrony prywatności Użytkowników odwiedzających Serwis i zapewnienie im bezpieczeństwa na poziomie co najmniej odpowiadającym standardom określonym w obowiązujących przepisach prawnych, w szczególności w ustawie z dn. 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (dalej: „Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną);
  • udzielenia Użytkownikom informacji dot. wykorzystywania plików cookies w Serwisie, wymaganej przez przepisy ustawy z dnia 16 lipca 200 4. Prawo telekomunikacyjne (dalej: „Prawo telekomunikacyjne”).

2. Ochrona informacji wrażliwych, dotyczących Użytkowników naszego Serwisu jest dla nas sprawą najwyższej wagi, w związku z czym dokładamy wszelkich starań, aby mogli Państwo czuć się bezpiecznie korzystając z usługi w oparciu o serwis internetowy (dostępny pod adresem elektronicznym www.antrabiz.pl) bez jednoczesnej obecności Stron, przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej (dalej; „Usługa”).

3. Polityka ma na celu zagwarantowanie Użytkownikom Serwisu ochrony wszelkich dotyczących ich danych osobowych i informacji przekazywanych Usługodawcy przez Użytkowników za pomocą Serwisu, przed naruszeniem poufności tych danych i informacji oraz ich nieuprawnionym wykorzystaniem. Poniżej zostały zawarte zasady zbierania i wykorzystywania informacji o Użytkownikach obowiązujące w Serwisie przy realizacji Usług a także przy składaniu zapytań oraz udzielania informacji dotyczących funkcjonalności serwisu..

4. Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z Polityką przed skorzystaniem z Serwisu. Brak akceptacji Polityki jest równoznaczny z brakiem możliwości korzystania z Usług.

5. Zastrzegamy jednocześnie, że w ramach Serwisu mogą zostać zamieszczone linki umożliwiające Użytkownikom bezpośrednie dotarcie do innych stron internetowych. Usługodawca nie ma wpływu na prowadzoną przez administratorów tych stron politykę prywatności, ani politykę wykorzystywania plików cookies i nie ponosi za nie odpowiedzialności. Jedyne co możemy zrobić, to doradzić Państwu, by przed skorzystaniem z zasobów przez nie oferowanych, zapoznali się Państwo z dokumentem dot. polityki prywatności, jak i dokumentem stosowania plików cookies, jeżeli takowe zostały stworzone, a w ich braku skontaktowali się z administratorem danej strony celem uzyskania informacji na ten temat.

6. Jesteśmy też otwarci na zgłoszenia wszelkich nieprawidłowości w tym zakresie na adres korespondencyjny.  Zapewniamy, że każde takie zgłoszenie będzie przez nas analizowane i że udzielimy na nie odpowiedzi na podany w zgłoszeniu adres poczty elektronicznej.

7. Serwis ogranicza zbieranie i wykorzystywanie informacji o ich Użytkownikach do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia na ich rzecz usług na pożądanym poziomie, stosownie do art. 18 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 5 ust.1 lit. C RODO.  W szczególności zbierając dane osobowe wyróżniamy te spośród nich, których podanie jest rzeczywiście niezbędne do realizacji usług w oparciu o platformę serwisu internetowego.

8. Usługodawca jest administratorem danych osobowych Użytkowników, przetwarzanych za pośrednictwem Serwisu. Zapewniamy, że wszelkie dane osobowe, jeżeli zostały zebrane w ramach Serwisu, służą do realizacji Usługi zgodnie z treścią Regulaminu, w tym do zapewnienia kontaktu pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą oraz między Usługobiorcą a potencjalnym pracodawcą lub udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie. Są one przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO zgodnie z zasadą, która głosi, że przetwarzanie danych jest zgodne z prawem, jeżeli jest niezbędne w celu realizacji umowy lub do podjęcia działań przed jej zawarciem na żądanie osoby. W celu skorzystania z Usługi, Użytkownik powinien podać dane zapewniające możliwość jej realizacji oraz umożliwiające kontakt z Usługobiorcą, tj. w szczególności: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej e-mail, adres korespondencyjny, jak również numer telefonu.

9.  Uzyskanie odpowiedzi na zapytanie wymaga podania w odpowiednim formularzu kontaktowym: imienia i adresu e-mail. Podczas wysyłki formularza kontaktowego Użytkownik zostanie poproszony o akceptację Polityki. Pola to są obowiązkowe.  Dane osobowe, jeżeli zostały zebrane, będą przechowywane do zakończenia procesu korespondencji z klientem w związku z zadanymi pytaniami lub trzy miesiące od momentu rozpoczęcia przetwarzania.

10. W przypadku zapisu do Newslettera Państwa dane przetwarzane będą w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Antrabiz Sp. z o.o.  na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO.  W celu skorzystania z Newslettera Użytkownik powinien adres poczty elektronicznej e-mail. Dane osobowe, jeżeli zostały zebrane, będą przechowywane do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych.

11. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

12.  Do danych osobowych zbieranych przez Usługodawcę mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Usługodawcyoraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą Strony internetowej Usługodawcy, którym zostały udzielone stosowne upoważnienia.

13.  Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

14. Dane osobowe Użytkowników są udostępniane podmiotom dokonującym rejestracji domen w celu świadczenia usług polegających na rejestracji domen.

15. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych Użytkownika, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

16. Podanie przez Państwo danych osobowych jest całkowicie dobrowolne (konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udzielenia Państwu informacji lub świadczenia Usługi).

17. Przypominamy również, że Usługodawca, jako administrator danych osobowych, może umownie powierzać przetwarzanie zebranych w ramach Serwisu danych innym podmiotom na podstawie art. 28 RODO.

18. Strona internetowa Usługodawcy używa plików tekstowych zwanych Cookies.

19. Cookies zapisywane są przez serwer na komputerze Użytkownika.

20. W celu korzystania ze Strony internetowej Usługodawcy konieczne jest zezwolenie na przechowywanie na komputerze Użytkownika Cookies. Brak zezwolenia może oznaczać brak możliwości lub utrudnienia w korzystaniu ze Strony internetowej Usługodawcy.

21. Cookies nie służą do gromadzenia danych osobowych.

22. Cookies nie zmieniają konfiguracji komputera Użytkownika, nie służą do instalowania bądź odinstalowania jakichkolwiek programu komputerowego, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Użytkownika.

23. Usługodawca zastrzega sobie możliwość korzystania z usług podmiotów trzecich w zakresie opracowania statystyk dotyczących korzystania ze stron internetowych Serwisu. Usługodawca oświadcza, że w takim przypadku podmiotom takim nie zostaną udostępnione żadne dane identyfikujące Użytkowników.

24. W reklamach zamieszczanych w Serwisie Usługodawcy mogą być wykorzystywane Cookies podmiotów trzecich, mające na celu umożliwienie analizy skuteczności kampanii reklamowej. Niniejsza Polityka Prywatności nie reguluje zasad wykorzystania mechanizmu cookies przez podmioty trzecie.

25.  W ramach Strony internetowej Usługodawcy stosowane są trzy rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) „stałe” (persistent cookies) oraz analityczne. Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy do czasu wylogowania (opuszczenia strony). Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. Cookies „analityczne” umożliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji Użytkownika w zakresie zawartości Strony internetowej Usługodawcy. Gromadzą informacje o sposobie korzystania ze strony, typie strony, z jakiej Użytkownik został przekierowany, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Użytkownika na Stronie internetowej Usługodawcy. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Usługodawcy, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze strony.

26. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa telekomunikacyjnego Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików Cookies do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.

27.  Jak zarządzać plikami Cookies – instrukcje producentów przeglądarek internetowych:

Mozilla Firefox:  http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl

Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

Safari: http://safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci/

Opera: https://help.opera.com/pl/faq/#security

28. Usługodawca zastrzega sobie możliwość gromadzenia adresów IP odwiedzających stronę internetową Serwisu Usługodawcy, które mogą być pomocne przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin). Ponadto, mogą być przydatne przy administrowaniu i udoskonalaniu Strony internetowej Usługodawcy.

29. Serwis jest zaopatrzony w środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych pozostających pod naszą kontrolą przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem czy modyfikacją.

30. Przy korzystaniu z sieci publicznej bez podjęcia odpowiednich zabezpieczeń, istnieje ryzyko wykradzenia danych. Podstawowe zagrożenia związane z korzystaniem z usług w sieci Internet – w tym usług oferowanych przez Usługodawcę w ramach elektronicznych kanałów dostępu – to: podszywanie się w celu wyłudzenia informacji, działanie złośliwego oprogramowania oraz niechciana poczta – spam. Zagrożenia dotyczą nie tylko komputerów, ale też innego sprzętu przenośnego, np. smartfonów, tabletów. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprzyjemności i straty powstałe z powodu wykradzenia danych, które zostały podane w momencie połączenia się z Serwisem za pomocą niezabezpieczonej sieci publicznej.

31. Każdy użytkownik Serwisu powinien dbać o bezpieczeństwo swoich urządzeń, które służą dostępowi do sieci Internet. Takie urządzenie powinno posiadać program antywirusowy z aktualną bazą definicji wirusów, aktualną i bezpieczną wersję przeglądarki internetowej oraz włączoną zaporę sieciową (ang. firewall). Użytkownik powinien ponadto cyklicznie sprawdzać, czy system operacyjny i programy zainstalowane na nim posiadają najnowsze aktualizacje, ponieważ w atakach wykorzystywane są błędy wykryte w zainstalowanym oprogramowaniu. Producenci programów starają się eliminować takie zagrożenia za pomocą aktualizacji.

32. Dane dostępowe do usług oferowanych w sieci Internet – np. loginy, hasła,  itp.  – powinny być zabezpieczone. Nie należy ich ujawniać lub przechowywać na urządzeniu w formie, która umożliwia nieautoryzowany dostęp i odczyt

33. Zaleca się ostrożność podczas otwierania załączników lub klikania odnośników w wiadomościach, których się nie spodziewaliśmy np. od nieznanych nadawców. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości warto się skontaktować z nadawcą np. telefonicznie.

34. Zaleca się uruchomienie w przeglądarce internetowej filtrów antyphishingowych czyli narzędzi, które sprawdzają, czy wyświetlona strona internetowa jest autentyczna i nie służy wyłudzaniu informacji, np. poprzez podszywanie się pod osobę lub instytucję.

35. Podczas używania domowej sieci bezprzewodowej (Wi-Fi) należy ustalić bezpieczne i trudne do złamania hasło dostępu do sieci. Rekomenduje się także korzystanie najwyższych możliwych standardów szyfrowania sieci bezprzewodowych Wi-Fi, które są możliwe do uruchomienia na posiadanym sprzęcie np. WPA2.

36.  Rozwój naszego Serwisu, postęp technologiczny, jak i zmiany przepisów prawnych mogą spowodować konieczność, a nawet obowiązek prawny, wprowadzenia zmian w dotychczas prowadzonej przez Usługodawcę Polityce. Jeżeli zmiany takie będą miały miejsce, poinformujemy o nich Użytkowników Serwisu natychmiast, w ramach zakładki „Polityka prywatności.

37. Zawartość Serwisu jest własnością Usługodawcy. Wszelkie prawa autorskie osobiste i majątkowe do jakichkolwiek elementów Serwisu (tekstowych, graficznych, układu strony, itp.) są zastrzeżone.

38. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe lub wynikłe wskutek dostępu oraz wykorzystania informacji do jakichkolwiek innych stron, witryn, bannerów reklamowych oraz innych serwisów, do których odesłania (linki) znajdują się w Serwisie. Przechodząc na zewnętrzną witrynę Użytkownik podlega odrębnej polityce prywatności. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść informacji oraz danych osobowych podanych przez Użytkowników oraz danych technicznych zebranych lub zgromadzonych przez administratorów innych stron internetowych.

39. Usługodawca nie odpowiada za działania lub zaniechania Użytkowników, skutkiem, których Usługodawca przetwarza podane przez nich dane osobowe w sposób określony w Polityce.

40. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji lub właściwości Strony internetowej Usługodawcy, a także zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Strony internetowej Usługodawcy oraz dokonania wszelkich czynności prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa. W celu uniknięcia wątpliwości, Usługobiorcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia względem Usługodawcy.

Warszawa 10 marca 2019 r.