Nasz kraj – droga do zmian Manifest

 1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ URZĘDNICZA
  • Immunitet formalny musi być zniesiony.
  • Urzędnik państwowy lub samorządowy musi działać zawsze na rzecz petenta.
  • Urzędnik państwowy lub samorządowy działający na szkodę osoby fizycznej lub prawnej powinien odpowiadać własnym majątkiem do wysokości naprawienia szkody.
  • Każda osoba fizyczna lub prawna w celu wyegzekwowania naprawienia szkody wyrządzonej przez decyzję urzędnika państwowego lub samorządowego powinna mieć możliwość złożenia pozwu bez opłaty sądowej. Koszty procesu pokrywa strona, która przegrała proces. Koszty procesu nie mogą być pokrywane przez Skarb Państwa.
 2. EDUKACJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
  • We wszystkich szkołach średnich w ostatnim roku edukacji ponadpodstawowej uczniowie, którzy ukończyli 18 rok życia powinni otworzyć i przez rok prowadzić na zaliczenie jednoosobową działalność gospodarczą w wybranej przez siebie branży. Prowadzenie działalności w ostatnim roku edukacji musi być zwolnione z danin państwowych do przychodu stanowiącego równowartość dwunastokrotności średniego wynagrodzenia w sektorze firm prywatnych.
  • Celem edukacji przedsiębiorczości jest przygotowanie społeczeństwa do budowy firm prywatnych oraz rozumienie przedsiębiorczości prywatnej przez przyszłych urzędników państwowych lub samorządowych.
 3. SYSTEM PODATKOWY
  • Podatek progresywny dla urzędników państwowych lub samorządowych oraz przedsiębiorstw państwowych lub samorządowych i ich pracowników, w których udział kapitału prywatnego jest niższy niż 50%.
  • Podatek progresywny dla przedsiębiorców prywatnych i pracowników przedsiębiorstw prywatnych, w których udział kapitału obywateli polskich jako beneficjentów rzeczywistych jest niższy niż 67%.
  • Podatek regresywny dla przedsiębiorców prywatnych i pracowników przedsiębiorstw prywatnych, w których udział kapitału prywatnego jest wyższy niż 50%.
  • Sprzedaż udziałów lub akcji spółek prawa handlowego, przez osoby fizyczne lub prawne, które jako beneficjenci rzeczywiści  nie są obywatelami polskimi, w terminie 24 miesięcy od dnia zakupu w cenie wyższej od ceny zakupu, jest dodatkowo opodatkowana stawką 30% od różnicy między ceną nabycia a ceną sprzedaży.
  • Przedsiębiorcy nie prowadzący faktycznej działalności gospodarczej na terenie Polski powinni móc zakładać przedsiębiorstwa na terenie Polski operujące poza granicami RP celem ich opodatkowania podatkiem regresywnym na zasadach przedsiębiorców prywatnych i pracowników przedsiębiorstw prywatnych, w których udział kapitału prywatnego jest wyższy niż 50%.
  • Przedsiębiorcy powinni móc płacić podatki w walucie obcej wg średniego kursu NBP z dnia poprzedniego.
  • Wszelkie wydatki przedsiębiorcy na terenie Polski powinny stanowić koszty podatkowe.
  • Wszelkie wydatki przedsiębiorcy na cele organizacji społecznych działających na terenie Polski i zrzeszających minimum 100 osób lub zakupy na rzecz osób niepełnosprawnych mieszkających na terenie Polski powinny stanowić koszty podatkowe.
 4. PŁACA MINIMALNA
  • Powinna obowiązywać tylko w przypadku etatów w administracji rządowej i samorządowej.
  • W przypadku pracowników przedsiębiorców prywatnych płacę powinien kształtować rynek pracownika.
 5. SKŁADKI ZUS
  • Obowiązkowe dla urzędników państwowych lub samorządowych oraz przedsiębiorców prywatnych i pracowników przedsiębiorstw prywatnych, w których udział kapitału obywateli polskich jako beneficjentów rzeczywistych jest niższy niż 67%.
  • W przypadku przedsiębiorców prywatnych i pracowników przedsiębiorstw prywatnych, w których udział kapitału prywatnego jest wyższy niż 50% wysokość składki ZUS powinien regulować regulamin wynagradzania pracowników.
  • Przedsiębiorcy powinni móc płacić składki ZUS w walucie obcej wg średniego kursu NBP z dnia poprzedniego.
 6. SYSTEM EMERYTALNY
  • Minimalna emerytura dla urzędnika państwowego lub samorządowego powinna odpowiadać 80% średniej krajowej z sektora państwowego.
  • Maksymalna emerytura dla urzędnika państwowego lub samorządowego powinna odpowiadać 80% jego średniego wynagrodzenia z jego ostatnich 5 lat pracy.
  • Minimalna emerytura dla pracowników przedsiębiorstw prywatnych powinna odpowiadać 80% średniej krajowej z sektora prywatnego.
  • Maksymalna emerytura pracowników przedsiębiorstw prywatnych powinna odpowiadać 80% jego średniego wynagrodzenia z jego ostatnich 5 lat pracy.
  • Waloryzacja emerytury powinna uwzględniać co roku wskaźnik inflacji.
 7. RELACJA PAŃSTWO – PRZEDSIĘBIORCA
  • Wszelkie represyjne działania administracji państwowej lub samorządowej wobec przedsiębiorstw prywatnych, w których udział kapitału prywatnego jest wyższy niż 50%, muszą być poprzedzone uzyskaniem zgody sądu. Od decyzji sądu przysługuje przedsiębiorcy odwołanie do sądu wyższej instancji.
  • Kierownicy cechów, samorządów, organizacji zrzeszających powyżej 100 tysięcy osób powinni mieć prawo organizowania referendów, wśród własnych pracowników oraz organizowania konsultacji społecznych w zakresie projektów ustaw i rozporządzeń, z wyłączeniem spraw dotyczących wynagradzania własnych pracowników.
 8. SŁUŻBY SPECJALNE
  • Wszelkie działania operacyjno – rozpoznawcze wobec obywateli polskich lub  przedsiębiorstw prywatnych, w których udział kapitału prywatnego jest wyższy niż 50%, muszą być prowadzone pod nadzorem sądu, a każda uzyskana informacja musi być udokumentowana w formie dowodu procesowego. Jeżeli w terminie 12 miesięcy od dnia uzyskania zgody sądu nie nastąpi skierowanie aktu oskarżenia, organ prowadzący działania operacyjno – rozpoznawcze sporządza sprawozdanie, które po zatwierdzeniu zostaje przekazane do zapoznania osobie fizycznej lub prawnej, wobec której były prowadzone czynności. Odmowa zatwierdzenia sprawozdania przez sąd powoduje wszczęcie postępowania wyjaśniającego wobec osób, które zatwierdzały i osób które prowadziły działania operacyjno – rozpoznawcze.
 9. WŁADZA WYKONAWCZA
  • Kierownicy jednostek centralnych władzy wykonawczej powinni być wybierani w wyborach tajnych przez elektorów wybieranych w wyborach tajnych na szczeblu województw z grona pracowników instytucji, w której pracują i przez wszystkich pracowników, którzy pracują w danych województwie.
  • Kierownicy jednostek centralnych powinni mieć prawo organizowania referendów, wśród własnych pracowników oraz organizowania konsultacji społecznych w zakresie projektów ustaw i rozporządzeń, z wyłączeniem spraw dotyczących wynagradzania własnych pracowników.
 10. WŁADZA SĄDOWNICZA
  • Kierownicy jednostek centralnych władzy sądowniczej powinni być wybierani w wyborach tajnych przez elektorów wybieranych w wyborach tajnych na szczeblu województw z grona wszystkich sędziów sądów  w danym województwie.
  • Kierownicy jednostek centralnych powinni mieć prawo organizowania referendów, wśród własnych pracowników oraz organizowania konsultacji społecznych w zakresie projektów ustaw i rozporządzeń, z wyłączeniem spraw dotyczących wynagradzania własnych pracowników.
 11. WŁADZA USTAWODAWCZA
  • Musi być wybierana w wyborach powszechnych.
  • Nie może mieć formalnego wpływu na wybory kierowników jednostek centralnych władzy wykonawczej i sądowniczej.
  • Poszczególne resorty władzy ustawodawczej w zakresie zmian ustaw i rozporządzeń powinny być związane referendami organizowanymi przez kierowników jednostek centralnych władzy wykonawczej i sądowniczej oraz przez kierowników cechów, samorządów, organizacji zrzeszających powyżej 100 tysięcy osób.
 12. RELACJA PAŃSTWO – ZWIĄZKI WYZNANIOWE
  • Wszystkie związki wyznaniowe powinny równe wobec siebie i relacji z Państwem Polskim.
  • Wspólnoty religijne powinny być finansowane ze składek członkowskich i odpisów podatkowych.
  • Wspólnoty religijne nie powinny być finansowane ze środków publicznych.
 13. ORIENTACJA SEKSUALNA
  • Małżeństwo to związek kobiety i mężczyzny.
  • Związki partnerskie to związki między osobami tej samej płci zawierane przez pisemne złożenie wspólnego oświadczenia woli w urzędzie stanu cywilnego. Rozwiązanie związku partnerskiego następuje w wyniku orzeczenie sądu na zasadach rozwiązywania związku małżeńskiego.
 14. ABORCJA
  • Należy przywrócić kompromis aborcyjny.
  • W kwestii aborcji powinny wypowiadać się w referendum tylko kobiety w wieku rozrodczym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *